Gürsan A.Ş. Aydınlatma Metni (İletişim Formu)

Gürsan A.Ş. Aydınlatma Metni (İletişim Formu)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde İnternet Sitemizde Yer Alan İletişim Formunu Dolduran Kişiler İçin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği ve Amaç

Merkezi Sanayi Cd. No:17 Sarnıç, Gaziemir, İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 98208 Sicil Numarası ve 0447008968900016 MERSİS Numarası ile kayıtlı Gürsan Süt ve Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Ulaştırma Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”, “Gürmar” veya “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem
vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.
Gürmar olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka
ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda
işbu aydınlatma metni ile sizlerin kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin
Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

2. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin her türlü bilgi olup, işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Gürmar veya Gürmar adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü,
yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı
Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma
Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere,
ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni,
kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş
ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Kişisel verileriniz Gürmar tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:
✓ Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
✓ Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
✓ Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
✓ Sizlerce iletilen talep, öneri ve şikayetlerin yönetilmesi

Gürmar olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri
çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir,
saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden
düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre
kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; Gürmar, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği
sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme
amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da
anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere
www.gurmar.com.tr web adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi
politikalarından ulaşabilirsiniz.

5. İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirket yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri işlemektedir. Bu bağlamda Gürmar’ün
sizlerle ilgili olarak işlediği veriler, https://www.gurmar.com.tr/iletisim/ linki üzerinde bulunan
iletişim formunu doldurarak vermiş olduğunuz aşağıdaki kişisel verilerdir:
✓ Kimlik (ad-soyad)
✓ İletişim (E-posta adresi, telefon numarası)

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Gürmar tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde açıklanan
amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici
ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu
kurumları ve özel kişilere ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından www.gurmar.com.tr web
adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma
Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Gürmar yönetimi ile iletişime
geçebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11.
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebinizi; “www.gurmar.com.tr” web adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak,
formun imzalı bir nüshasını Sanayi Cd. No:17 Sarnıç, Gaziemir, İzmir adresine bizzat elden, noter
kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak gursananonimsirketi@hs01.kep.tr adresine veya
kvkk@gurmar.com.tr e-mail adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa
zamanda ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde,
red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.
Gürmar’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu
bağlamda Gürmar, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde,
ilgili talepleri yerine getirecektir.

8. Seçme Olanakları

Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay
vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen
işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını
uygulayabiliriz.

9. Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve
yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve idari açıdan güvenlik
önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme
içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini
temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gürsan Süt ve Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Ulaştırma Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No : 0447008968900016
Telefon Numarası: 0 (232) 281 60 55
Faks Numarası: 0 (232) 281 20 25
Posta Adresi : Sanayi Cd. No:17 Sarnıç, Gaziemir, İzmir
E-posta adresi : kvkk@gurmar.com.tr